Si Oncet dari Republik Lanfang

By A. Alexander Mering


Dia orang poenja nama tiada terang. Begitoe poela asal-oelsoelnja. Tapi koeli plaat2 jang bekerja oentoek itoe Kongsie Lanfang, memanggil dia orang nama Oncet saja. Orang2 Boemi Poetra artiken itoe perkataan sama dengan nama satoe jenis boeroeng terketjil jang banjak hidoep di tanah Borneo. Tetapi itoe tiada tjotjok poela dengan dia poenya keadaan. Sebab toeboeh Oncet tjoekoep la gagah dan sedang koeat. Walaoe poen diaorang zonder moeka seberapa tampan seperti sinjo-sinjo olanda, tetapi menilik diaorang poenya perawakan, coekoepla elok. Banjak nona-nona Tionghoa dan Olanda jatoeh hati kepada dia orang. Moengkin karena diaorang berasal dari rakjat jelata atawa Boemi Poetra jang di djaman itoe dianggap orang ketjil, makanja diaorang dipanggil si Oncet.
Walau dia orang Boemi Poetra dari soekoe bangsa Dajak, tetapi hidup Oncet boleh senang hati. Sebab dia orang dari ketjil soedah diangkat anak oleh satoe oerang toen bernama Loe Coe Kiaw jang bekerja di itoe kantor kongsie toean Lo Fong Pak poenya. Toean Lo Fong Pak adalah penguasa tertinggi Repoeblik Lanfang waktoe itoe. Sajangnya orang toea angkat Oncet itoe soedah mati sehingga tiada keterangan lebi lanjoet tentang dia orang jang bole kita tjeriteraken di sini.
Tahoen 1777 itoe, repoeblik jang berpusat di Toeng Ba Lit (sekarang Mandor), West Borneo itoe memang terkenal sangat makmoer dan kaja aken emas. Pendoedoeknja jang tinggal di itoe bandar tiada koerang dari 20 riboe djiwa. Joemla itoe tida termasoek itoe oerang Boemi Poetra jang selaloe hilang-datang ke Bandar oentoek berdagang atawa melakoeken roepa2 keperloean. Setiap kongsie, sedikitnja mempoenjai 800 orang anggota. Mereka hidoep berketjukoepan, tiada koerang apa, karena itoe tambang emas soenggoeh banjak hatsilnya. Hingga kedatengan itoe kompeni dari Batavia, Oncet masih bekerja sebagai seorang klerk pembantoe di itoe repoeblik. Nah, disinila ini tjeritera bermoela.
Soeatoe sore jang dingin, toean Kiaw baroe poelang dari dia poenya tambang emas. Doea soldadoe kompeni datang minta opeti. Oncet ada di roemah itoe, menanti itoe toan. Sebab dia haroes memboeat tjatatan penghasilan tambang emas itoe toean Kiaw oentoek dilaporken kepada dia poenya tauke. (bersambung…)

Share:

1 komentar