Iklan Lucu Borneo Tribune Tempo Doloe

Design and text by Mering
Makloemat Borneo (Satoe  Advertentie Loetjoe)   Kepada Yth.
Toean2 dan nona2 jang merasa itoe satoe keloearga Borneo Tribune di Negeri Kompeni.

Hamba wet hanja mahoe menjampaiken makloemat agar toean2 dan nona2 tepat waktoe djika ada itoe rapat2 di kantor soerat chabar kita.

Djikalaoe masih ada segala keperloean, djangan berboeat itoe gegaba. Tjepat2lah kirim soerat, SMS atawa telepon langsoeng, memberi chabar soepaya rakan2 tida tjemas boekan kepalang dan terpaksa lapor polisi.

Jangan sampai koerang akal koerang siasat.  Djikalaoe toean2 dan noena2 tiada poenya kendaraan sendiri, boleh sewa ini sepeda. Angap saja sebagai advertentie moerah. Asalkan soedi membajar di moeka.
Hoeboengi tjepat2 Toean A.A. Mering  081257589789.

TTD Joeng Borneo

*) Catatan: Iklan lucu ini dulu ditempel di pintu masuk sekretariat lama  Borneo Tribune. File ini saya temukan kembali saat memindahkan file-file pribadi lama saya ke PC rumah.

Share:

0 komentar