Joernalis di Negeri Kompeni

dipotret dengan HP-ku.
Itoe orang joernalis poenya tjita2 keliling doenia, tapi dia tiada banjak wang. Karena mendjadi joenarlis di negeri kompeni masyaallah soesahnja mentjari itoe wang.

Jang kaja coema itoe toean2 tanah sahaja dan njonja2 jang mahoe menjadi itoe goendik. Soengoeh poen begitoe dia tidak rela mendjadi tjetjoengoek.
Dia orang tetap ingin djalan2 sambil menoelis soeatu perkara djang seroe, mendjengkelken ataoe moengkin bikin moelas peroet. Makloemlah, nenek mojang dia orang ternjata boekan pelaoet.

Ditoeles di Damai Beach
31 Janoeari 2006

*) Catatan: Photo dan teks ejaan tempoe doloe  ini baru saya temukandan publish sebagai kenang-kenangan dan renungan pribadi menjelang pergantian tahun, 31 Januari 2012 lalu.

Share:

0 komentar